דף הבית / ועדות פסיכיאטריות / אישפוז פסיכיאטרי בהליך פלילי

אישפוז פסיכיאטרי בהליך פלילי

אישפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך פלילי מתבצע  לפי סעיף 15 (א) (ג) לחוק טיפולי בחולי נפש, התשנ"א – 1991, לפיו בית המשפט רשאי, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו הוא כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה, שהנאשם יאושפז בבית חולים או יקבל טיפול מרפאתי , ולצורך כך טרם מתן החללטה להורות על קבלת חוות דעת פסיכיאטרית.

במסגרת סמכות יבקש בית המשפט מהפסיכיאטר המחוזי לבדוק את הנאשם או העצור וליתן חוות דעת בשאלות כדלקמן:

א. האם הנאשם לוקה כיום במחלת נפש.
ב. האם הנאשם מסוגל לעמוד לדין, דהיינו : האם הוא מסוגל להבין את הליכי המשפט ולקיים מעקב אחריהם.
ג. האם היה הנאשם חולה בעת ביצוע מעשי העבירות.
ד. אם הנאשם לוקה כיום במחלת נפש – האם מצבו מחייב אשפוז.

עם קבלת חוות הדעת הפסיכיאטרית,  בית המשפט רשאי להורות על הפסקת ההליכים הפליליים נגד הנאשם ועל אשפוזו הכפוי למשך תקופה מרבית מסוימת, וזאת נוכח חוות דעת הפסיכיאטר המחוזי, כאשר ממנה עולה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין וכי הוא לא היה אחראי למעשיו בעת ביצועם או כי לקה בנפשו בעת ביצוע העבירה ולפיכך אין אפשרות לענישו.  משך האישפוז עליו רשאי בית המשפט להורות אינו יכול להיות מעבר  לתקופת המאסר המירבית שקבועה לעבירה.

צו אישפוז ייערך בהתאם לנוסח שבחוק, ויצוינו בו, בין השאר, תקופת האשפוז או הטיפול המרבית והוראות בדבר בחינת עניינו של הנאשם לקראת סיום התקופה האמורה.

חולה המאושפז על פי צו בית משפט או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו כאמור, תדון הוועדה הפסיכיאטרית בענינו לפחות אחת לששה חדשים, וכן רשאית היא לדון בענינו בכל עת אם ביקש זאת החולה.

בדיון בעניינו של החולה  מוסמכת הוועדה לאשר את הוצאתו של החולה לחופשות לפי שיקול דעת מנהל המחלקה, בתוך תקופת הצו, בתנאים שתקבע או לשחררו ללא תנאי או להורות שיקבל טיפול מרפאתי. 

הוועדה תחליט על שחרורו של חולה אם מצאה כי אין עוד הצדקה להמשך אשפוזו נוכח מצבו הנפשי ונוכח מידת המסוכנות הנשקפת ממנו, בשים לב למצבו הנפשי.במסגרת בחינה השיקולים במתן החלטתה צריכה הוועדה לשקול, בין השאר את השיקולים האלה: סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לשיקום, ובכלל זה הטיפול הדרוש לשיקומו והסכות (פרוגנוזה) לגביו, נסיבות העבירה שבשלה ניתן צו האשפוז או הטיפול המרפאתי, עברו הפלילי של החולה, משך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי, והגעתו של החולה  להפוגה (רמיסיה) סבירה במצבו המאפשרת את שחרורו, ואם הוא עודנו "נמצא באי שקט, מתקשה לדחות סיפוקים ולעתים נראה בסף גירוי נמוך".

החליטה הוועדה על שחרורו של החולה או שהורתה שהחולה יקבל טיפול מרפאתי, תודיע על מועד השחרור או על מתן ההוראה לקבלת טיפול מרפאתי לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, הורתה הוועדה על שחרורו של החולה עומדת בפני  היועץ המשפטי לממשלה האפשרות לבקש העמדתו של הנאשם לדין לאחר שחרורו , במידה וצו האשפוז ניתן מהסיבה שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין בשל מחלתו.

החוק מאפשר לקרובי משפחתו של החולה זכויות שונות, ובין היתר מדובר, סע' 31 לחוק מאפשר להתנגד לשחרור חולה מאושפז "במסלול האזרחי", וזאת בהתבסס על החלטה שניתנה על ידי מנהל מחלקה; סעיף 26(ג) לחוק מאפשר לקרוב לעלות טענות בדיוני ועדה פסיכיאטרית ; בסעיף 29(א), שכותרתו "ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית", נקבע זכות ערעור לחולה, לקרובו, וליועץ המשפטי לממשלה

"קרוב", מוגדר בסעיף 1 לחוק, "בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות, סב, סבה, מאמץ ומאומץ". החוק אינו מבדיל בין קטיגוריות שונות של קרובי משפחה, והערעור יכול להיות מוגש אף על ידי מי שהוא קרוב משפחה ונפגע עבירה של החולה.

ועדה פסיכיאטרית תדון בעניינו של החולה במותב של שלושה: משפטן, פסיכיאטר בשירות המדינה ופסיכיאטר שאינו בשירות המדינה. הובא ענינו של חולה בפני הוועדה הפסיכיאטרית, תבדוק הוועדה את החולה. נבצר מן הוועדה לבדוק את החולה, רשאית היא לדחות את הדיון למועד אחר שתקבע ושלא יעלה על שבעה ימים, ולהאריך את תקופת האשפוז עד למועד הדיון. מצאה הוועדה שיש צורך לבדוק את החולה בדיקה גופנית, תיערך הבדיקה בידי שני החברים הפסיכיאטרים או בידי אחד מהם בלבד.

הוועדה תאפשר לחולה, לקרובו ולבאי כוחם, אם יש להם בא כוח, ובדיון בערר, גם לעורר ולבא כוחו ולפסיכיאטר המחוזי, להשמיע את טענותיהם בפניה. הדיון ייערך בדלתיים סגורות ויהיו נוכחים בו החולה ובא כוחו, אם יש לו בא כוח; הוועדה רשאית להרשות את נוכחותם של אנשים נוספים, אם לדעתה הם נוגעים לענין ונוכחותם דרושה לצורך הדיון, להשמיע את טענותיהם בפניה.

ערער על החלטה של ועדה פסיכיאטרית יוגש בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כדן יחיד. הערעור צריך להגיש בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו נמסרה לחולה הודעה על ההחלטה.

בהליכים בפני  הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעור על החלטות הוועדה, רשאי הנאשם/העצור או קרובו להיות מיוצג על ידי עורך דין. הוועדה הפסיכיאטרית יש לה אינטרס שלא לשחרר את הנאשם/העצור שיחרור מוקדם וייצוג על ידי עוה"ד בוועדה ישמור על זכויותך או זכויות קרובי משפחתך ויגדיל בצורה משמעותית את הסיכוי לקבל את טענותיו לשחרור או לחילופין לקבלת חופשה.  משרדנו מייצג חולים בדיוני הוועדה הפסיכיאטרית ובערר לבית המשפט , אם אתה או קרוב משפחתך נמצא באישפוז פסיכיאטרי כפוי  תוכל לפנות אלינו ועורך דין מטעמנו ילוה אותך בתהליך ואף ידריך אותך אם יש סיכוי לתביעה אזרחית לפיצוי כספי.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ