דף הבית / תאונות דרכים / כלי שאינו רכב

כלי שאינו רכב

לעיתים הכלי הממונע אינו עונה על הגדרת "רכב מנועי" בחוק הפיצויים, כגון שימוש במכבש היות ועיקר ייעודו אינו לשימוש תחבורה , אך חברת הביטוח ביטחה את הכלי, למרות שאינו עונה על הגדרת "רכב מנועי", בפוליסת ביטוח אשר הגדירה את הכלי כרכב מנועי.

במקרה מסוג זה בית המשפט העליון קבע כי, הפוליסה מכסה נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים בשל הוצאת הפוליסה, שהינה חוזה ביטוח. הסיבה לכך, כי "מההתקשרות בפוליסת הביטוח יש ללמוד כי הצדדים הסכימו לראות במחפר רכב מנועי כמשמעו בחוק הפיצויים, ולהחיל עליו את הוראות פקודת הביטוח וחוק הפיצויים כאילו היה רכב מנועי במובן חוק הפיצויים. העובדה כי בדיעבד הסתבר שאין מדובר ברכב מנועי לפי חוק הפיצויים, אינה משנה את תוכן ההסכמה האמורה ואין בה כדי לפגוע בתוקף ההתקשרות. על פי התקשרות זו, ההנחה היא כי המחפר הוא רכב מנועי כמובנו בחוק הפיצויים, ולכן על המערערת, ביחסיה עם המבוטח, לשלם פיצויים לכל נפגע בתאונה בה מעורב המחפר, אם חובה כזו היתה חלה עליה לפי פקודת הביטוח וחוק הפיצויים."

יוצא איפוא, כי בעריכת פוליסת ביטוח הסכימה המבטחת לראות בכלי "רכב מנועי" ולפיכך, המבטחת תחוייב לשלם פיצויים לנפגע בתאונה, בה מעורב הכלי, ככל שחלה עליה חובה זו לפי פקודת הביטוח וחוק הפיצויים. הוראות פקודת הביטוח וחוק הפיצויים יהוו חלק מהוראות הפוליסה.

יחד עם זאת, אין זה אומר כי חובת התשלום חלה על המבטחת באופן אוטומטי ויש לבדוק את הסייגים הקיימים בחוק או בפוליסת הביטוח עצמה מתקיימים, כך למשל, סעיף 7(3) לחוק הפיצויים מחריג וקובע כי "מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו…" אינו זכאי לפיצויים.

במקרה בו המבטח טוענת לקיומו של תנאי המסייג את תחולת הפוליסה, "בנסיבות אלה ראוי שתנאים המשפיעים על עצם תוקפו של החוזה יבוטאו בו במפורש. צד המבקש לטעון כי תנאי כאמור הוסכם בין הצדדים, למרות שלא ניתן לו ביטוי בכתובים, יאלץ לספק לכך הסבר משכנע ." כלומר, בית המשפט העליון קבע, שיש לרשום תנאי המסייג את החבות בצורה מפורשת בפוליסה ובהבלטה.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון