דף הבית / קצין תגמולים / הוכחת הפגיעה לשירות

הוכחת הפגיעה לשירות

הכלל הוא שנטל ההוכחה באשר לקשר בין הפגימה או המחלה לבין השירות רובץ לפתחו של התובע שמבקש להכיר בו כ"נכה" לפי החוק. עליו להוכיח כי פגיעתו או מחלתו נגרמו בעת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

כמי שמוציא מחברו, צריך התובע לשכנע את קצין התגמולים, אליו מוגשת התביעה כי נתקיימו אצלו היסודות המזכים אותו בתגמול לפי החוק.

אכן, נטל ההוכחה בשאלת קיומו של הקשר הסיבתי, המהווה את אחד מהתנאים הדרושים להקמת עילת התביעה, רובץ תמיד על כתפי התובע (בהעדר הוראה אחרת בחוק, כאמור לעיל). אולם,  בעוד שנטל השכנוע, רובץ על התובע מתחילתו של ההליך ועד סופו , הרי שנטל הבאת הראיות, יכול ויעבור מצד אחד למשנהו במהלך ההליך.

לפיכך, הגם שהתובע הוא זה שצריך במסגרת תביעות אלה להוכיח את קיומו של הקשר הסיבתי לשירות. משעמד בנטל זה, על קצין התגמולים מוטל הנטל לסתור את קיומו של קשר סיבתי כזה וכך לא פעם מתחולל מעין ריקוד דיוני בהעברת נטלים מכאן לכאן . העברתו של נטל זה מוצדקת מקום בו מצביע התובע על אירוע או שרשרת אירועים חריגה ומיוחדת בסמיכות זמנים לפרוץ המחלה. בהיעדר נסיבות מיוחדות שכאלה בשירות הצבאי, הסמוכות לפרוץ המחלה, שוב אין הצדקה לחזקה הראייתית האמורה.

באשר למידת ההוכחה המוטלת על המערער נפסק בעניין  זה כי ,"על התובע, שנטל ההוכחה מוטל עליו, להוכיח את תביעתו מעבר למאזן ההסתברות, היינו מעבר לסבירות של 50%. כלל זה חל גם על מה שקרוי "חוקים סוציאליים" לרבות חוקים על פיהם רשאים נכים ונפגעים אחרים לתבוע פיצויים ותגמולים".

בהקשר זה נאמר כי על אף שחוק הנכים הנו חוק סוציאלי, שיש לפרשו בצורה נדיבה שתיטיב עם המעמידים עצמם בקשיים ולעתים אף בסכנת חיים כדי לשרת את הציבור והמדינה, לא ניתן לוותר על הוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי השירות והמחלה, לפי הפרמטרים המובאים בחלק זה.

התנאים שעל התובע תגמול להוכיח, הנם מצטברים: אחד, תנאי הזמן – "בתקופת שירותו": קרי, הפגיעה חייבת שתהא בתקופת שירותו של המערער. שניים, תנאי הקשר הסיבתי – "עקב שירותו": מחויב כי יתקיים קשר סיבתי בין הפגיעה שהמערער נפגע בה, לבין שירותו. באם לא עלה בידו של המערער להוכיח את אחד מיסודות אלה, לא יבוא בקהל הזכאים לתגמולים.

עוד לעניין מידת ההוכחה הנדרשת נאמר בפסיקה כי "אין להחמיר עם התובע, במיוחד כאשר באים לשקול את הראיות אשר בעזרתן מבקש הוא להרים את הנטל המוטל עליו. אין הוא חייב לבסס את טענותיו עד לדרגת שכנוע של 'קרוב לוודאי', ודי אם עולה מההוכחות בשלמותן, לרבות החומר הרפואי, כי מתקבל מאוד על הדעת, שאומנם קיים קשר סיבתי בין השירות הצבאי לפרוץ המחלה. אך לא הייתי מסתפק בפחות מזה".

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון