דף הבית / קצין תגמולים / תנאי הזכאות להכרת זכות

תנאי הזכאות להכרת זכות

חוק הנכים מסדיר את סוגית תשלום התגמולים לנכים אשר נכותם נגרמה בתקופת שירותם בצה"ל ועקב שירות זה. על פי החוק, נדרש  אדם המבקש הכרה בנכותו להגיש בקשה לקצין התגמולים, אשר ממונה על ידי שר הביטחון ותפקידו לדון בתביעות אלה.

עניינה של הכרה זו הינו בקשר הסיבתי שבין הפגיעה לבין השירות הצבאי. כלומר, קצין התגמולים הוא המוסמך לקבוע דבר קיומו של קשר סיבתי. לשם כך, רשאי קצין התגמולים להיעזר, לצורך קבלת החלטתו, בחוות דעת של יועצים רפואיים או של ועדה רפואית.

הדיון בבקשה להכרת זכות

הוגשה בקשה להכרה, קצין התגמולים יבדוק תחילה אם הבקשה הוגשה על ידי מי שזכאי להגישה בהתאם לחוק- איש צבא, משטרה, שב"ס וכו', האם הבקשה הוגשה במועד הקבוע בחוק והאם מדובר בפגיעה הקשורה לשירות ותנאיו.

לצורך המשך הבדיקה, עשוי המבקש להיות מוזמן לבדיקה רפואית בטרם ייגבש קצין התגמולים את עמדתו בשאלה אם קיים קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה לשירות הצבאי. על פי חוק על קצין תגמולים ליתן תשובתו לא יאוחר מתשעה חודשים .

בתום בדיקותיו קצין תגמולים ימציא למבקש תשובתו באם החליט לדחות את התביעה או באם להכיר במבקש כנה ולזמנו לדיון בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו, אם בכלל.

במידה וקצין התגמולים החליט לדחות את הבקשה ישלח לנפגע מכתב ובו פירוט והסיבות לדחיה. ככל שקצין תגמולים התבסס בקביעתו על חוות דעת רפואית מטעמו עליו לצרפה למכתב הדחייה .

חשוב לשים לב, כי לעיתים הדחייה עשויה להתייחס לכל התביעה או לחלק ממנה.

נפגע שקיבל מכתב דחייה רשאי להגיש ערעור על החלטת קצין תגמולים לוועדת עררים בבית משפט השלום שבתחום סמצכותו ניתנה ההחלטה. את הערעור יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה, בהתאם לפרטים שיימסרו לנפגע במכתב הדחייה.

בלי לפגוע בזכותו זו, רשאי הנפגע לפנות לקצין תגמולים שוב פעם כבקשה לעיון חוזר בהחלטתו, כך למשל במקרים בו התגלו לו ראיות חדשות שלא עמדו בפניו בעת מתן ההחלטה.

במידה וקצין תגמולים החליט לקבל את בקשת הנפגע, תשלח אליו הודעה מסודרת בה הוא יוזמן לדיון בפני וועדה רפואית לשם בדיקת נכותו הרפואית.

במסגרת זו, לעיתים יבקש קצין התגמולים  מהוועדה להחליט האם קיים קשר סיבתי בין השירות לבין הנכות, וזאת על פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 28 לחוק הנכים.

בסיום הבדיקה הרפואית ימציא קצין תגמולים לנפגע מכתב בו יודיע לו על החלטת הוועדה הרפואית ושיעור הנכות שנפסק על ידה . למכתב יצרף קצין תגמולים את החלטת הוועדה הרפואית.

על ההחלטה רשאי הנפגע לערור בפני וועדה רפואית עליונה.

לעיתים, בנימוקי ההחלטה תהיה הודעה משולבת על הכרה חלקית ואחוזי נכות וזאת על פי המנגנון הקבוע בסעיף 28 לחוק הנכים.

כך שלמעשה , ככל שיחפוץ המבקש לערור על החלטת קצין תגמולים הדוחה תביעתו בנוגע לחלק מפגימותיו יוכל לעשות כן בהגשת ערעור לוועדת עררים בבית משפט השלום , כאמור לעיל. הוועדה הרפואית העליונה לא מסמוכת לדון בשאלת ההכרה , כך שהיה ולא יבחר הנפגע לערער על חלקיות ההכרה, אלא רק לערור לוועדה רפואית עליונה בקשר לפגימות שכן הוכרו, שאז הוא מסתכן בכך שהחלטת קצין תגמולים תהפוך לסופית .

קביעת דרגת הנכות לאחר הכרה

רק לאחר שקצין תגמולים הכיר בתביעת פלוני הוא מופנה לשיבוץ בפני ועדה רפואית שתפקידה לקבוע את דרגת נכותו הזמנית או הקבועה. דחיית התביעה על ידי קצין תגמולים כמוה כסיום הדיון בתיק על כל השמתמע מכך.

דרגת הנכות של הנפגע נקבעת בהתאם לכללים הקבועים בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969).

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון