דף הבית / קצין תגמולים / ערעור על החלטת דחייה של קצין תגמולים

ערעור על החלטת דחייה של קצין תגמולים

מבקש שקצין התגמולים דחה בקשתו להכרה רשאי להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט השלום.

ועדת הערעור מורכבת משלושה חברים, ובראשה יושב שופט ולפחות אחד מחבריה הוא רופא מוסמך.

על החלטתה של ועדת הערעור ניתן לערער, בסוגיה משפטית בלבד, בפני בית המשפט המחוזי שיושב לדין במותב תלתא; ואילו פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

מסלול ההשגה על החלטותיה של ועדה רפואית שונה מדרך התקיפה של ההחלטותיו של קצין התגמולים.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערור בפני ועדה עליונה.

החלטת הוועדה העליונה ניתנת לערעור, בסוגיה משפטית בלבד, בבית המשפט המחוז כאשר על פסק דינו ניתן לערער ברשות .

המועד הקבוע בדין להגשת ערעור על החלטת קצין התגמולים, הינו 30 יום מהיום בו הגיע לידי המבקש ההודעה לגבי החלטת קצין התגמולים. אולם רשאית הוועדה להאריך לו את מועד הערעור לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים יום.

על פי פסיקת בתי המשפט "לא קיימת אפשרות ליתן "הארכת מועדים" למקרה שבו מוגש הערעור באיחור מעבר למועד החוקי. הגם שקשה לקבל לעיתים כי המועדים הקבועים בסעיף 33(א) לחוק הם בגדר סוף פסוק ואשר לגביהן אין ביכולתה של ועדת הערעור להאריכם", כך שהעניין נתון למחוקק לשנותו.

סעיף 34 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התש"ט- 1959 (נוסח משולב) קובע כי על החלטת בית משפט השלום בערר שהוגש על החלטת קצין התגמולים ניתן לערר  לבית משפט מחוזי תוך 45 יום ממועד קבלתה בשאלה משפטחת בלבד. בית המשפט המחוזי ידון בהחלטה במוטב של שלושה והוא רשאי לאשר את החלטת הוועדה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לוועדה.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערר תוך 45 יום ממתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון. נתקבל הרשות לכך יש להגיש את הערעור תוך 30 יום.

לעומת זאת, על החלטת ועדה רפואית ניתן לערער תוך 45 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה לועדה הרפואית העליונה.  הממונה על הועדה הרפואית העליונה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך בשישים ימים את המועד. נפגע הרוצה להאריך את המועד הנ"ל צריך להגיש בקשה מפורטת בכתב אל הממונה על הועדה הרפואית, ובה ינמק את הסיבה להארכה המבוקשת.

הועדה העליונה רשאית לאשר לבטל או לשנות את החלטת הועדה מהדרג הראשון.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון