דף הבית / תאונות דרכים / פניה לחברת ביטוח

פניה לחברת ביטוח

בטרם יוגש כתב תביעה נהוג תחילה לפהות אל חברת הביטוח במכתב דרישה המלווה במסמכי רפואיים וחומר רלבנטי.

עם קבלת מכתב הדרישה והודעה על התאונה חברת הבטוח תשיב למכתב באחת משלושת הדרכים הבאות:

  1. דרישה להשלמת מסמכים ;
  2. הצעה למתן למתן פיצוי בסכום מסוים לסיום התביעה;
  3. דחיית התביעה.

במקרה אחד, בית המשפט נעתר לבקשת התובע (המבוטח) למחוק את אותם סעיפים שנזכרו בכתב ההגנה ואשר לא צויינו במכתב הדחייה, כאשר בתשובתה לפניית התובע, טרם הגשת התביעה, שניתנה לאחר 7 חודשים דרשה להפנות לשמאי המטפל מסמכים שונים.  החלטת בית המשפט הסתמכה על ההלכה שנקבעה בפסיקה בשורה ארוכה של החלטות.

הנחיות הפיקוח על הביטוח מיום 9/12/98 ו- 29/5/02 קובעות:

"חברת הביטוח רשאית להעלות נימוקים נוספים מעבר לנימוק שהובא לידיעת המבוטח בהזדמנות הראשונה רק מקום בו מדובר בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם, במועד בו דחתה את התביעה" לאור האמור בסעיף 23 (א) לחוק חוזה הביטוח: "משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו".

מכאן נקבע כי, "מבטחת אשר לא מסרה מכתב דחייה, לא תורשה להתגונן בטענות אותן היה עליה להעלות, במסגרת מכתב דחייה אלא בטענות הנוגעות לגובה הנזק ובנסיבות חריגות ומיוחדות – ויודגש, הנטל להוכיח כי מדובר בנסיבות חריגות שלא היה בידי המבטחת, לדעת עליהן, עובר להגשת כתב ההגנה, מוטל על המבטחת, בכל מקרה לגופו

בואו לשמוע מה יש לעורכי הדין שלנו לומר על סיכויי תביעתכם 

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון